Godne Życie Bez Przemocy

Jedna z definicji przemocy brzmi: „przemoc to zamierzone działanie lub zaniechanie działania jednej osoby wobec drugiej, które – wykorzystując przewagę sił – narusza prawa i dobra osobiste człowieka, powodując cierpienie i szkody, wobec których osoba ta nie jest w stanie …

Read More