Na jaką pomoc możesz liczyć w trudnej sytuacji materialnej

Brakuje ci pieniędzy na podstawowe potrzeby (żywność, ubranie, leczenie, opał);

Nie jesteś w stanie płacić regularnie czynszu, rachunków za prąd, gaz;

Nie masz czym zapłacić za przybory szkolne, strój sportowy, dodatkowe lekcje dla swoich dzieci;

Wiele rodzin, szczególnie te, które dotknięte są chorobą alkoholową, borykają się z problemem ubóstwa. Co można zrobić w tej sytuacji?

Praktyczne informacje:

1. Pomoc społeczna:

 • W każdej gminie/mieście funkcjonuje ośrodek pomocy społecznej;
 • ustawa o pomocy społecznej przewiduje kilka form pomocy:

– zasiłek stały – dla osób, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności;

– zasiłek okresowy – przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie;

– zasiłek celowy – może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, ogrzewania, w tym opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;

– specjalny zasiłek celowy – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, osobom o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.

2. Dodatek mieszkaniowy:

 • Przyznawany jest przez gminę/miasto
 • Uzależniony jest od:

– dochodu rodziny,

– ponoszonych wydatków na czynsz, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe;

3.  W 2022r. wprowadzono kolejne formy pomocy:

 • Dodatek osłonowy (tzw. rekompensata za rosnące ceny prądu, ogrzewania i produktów żywnościowych);
 • Dodatek węglowy (ogrzewanie mieszkania węglem);
 • Dodatek dla gospodarstw domowych (ogrzewanie mieszkania drewnem, olejem, gazem LPG).

4. Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym:

 • każda gmina/miasto może przyznawać tzw. stypendia szkolne oraz zasiłek szkolny;
 • Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna;
 • Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

Pamiętaj:

 • Wszystkie w/w formy pomocy uzależnione są od spełnienia wielu różnych warunków!
 • Zgłoś się do urzędu gminy/miasta lub ośrodka pomocy społecznej;
 • Śmiało pytaj o możliwość skorzystania z pomocy; Ty masz prawo nie wiedzieć!
 • Składaj stosowne wnioski.

Powodzenia!

Tytuł zadania: Godność i Wolność

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *