FUNDACJAPOZYTYW

PROGRAM DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE W PODREGIONIE SIEDLECKIM 2022 „PO-MOC”

FUNDACJA POZYTYW informuje, że już od 2016 r. realizuje program oddziaływań
korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, początkowo
w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
„Niebieska Linia”, prowadzony w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach
(TSR).
Rekrutacja do programu prowadzona jest w sposób ciągły.
Pomoc udzielana jest BEZPŁATNIE .

ADRESACI PROGRAMU

Program jest realizowany dla osób zamieszkujących podregion siedlecki
– osoby stosujące przemoc w rodzinie, zarówno kobiety i mężczyźni
– członkowie rodzin wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty” –
osoby wobec których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie
– osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy rodzinie, wobec
których Sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary zobowiązując ich do
uczestnictwa w programie
– rodzice/opiekunowie, którzy mają ograniczoną władzę rodzicielską lub są jej
pozbawieni w wyniku zaniedbań i niewypełniania funkcji rodzicielskich
– osoby, które same zgłoszą się do uczestnictwa w programie lub zostaną
zmotywowane przez przedstawicieli służb i instytucji działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

OFEROWANA POMOC

W ramach programu każdy uczestnik bierze udział w:

  • konsultacji wstępnej -diagnostycznej i/lub konsultacjach motywujących do udziału
  • spotkaniach grupy korekcyjno-edukacyjnej
  • konsultacjach indywidualnych

WARUNKIEM OTRZYMANIA ZAŚWIADCZENIA O UKOŃCZENIU PROGRAMU
jest udział w co najmniej 70% różnych formach oddziaływań (grupowych i indywidualnych)
Na każdym etapie udziału możliwe jest otrzymanie przez uczestnika zaświadczenia o zakwalifikowaniu

do programu i ilości godzin uczestnictwa

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikiem

Punktu Konsultacyjnego pod nr tel. 693 570 205

Fundacja POZYTYW:
www.fundacjapozytyw.pl
Łosice, ul. 11 listopada 1
kontakt@fundacjapozytyw.pl

Istnieje możliwość umówienia spotkań na terenie miasta Siedlce, powiatu siedleckiego,

powiatu łosickiego i powiatu sokołowskiego.

Tytuł zadania: Program dla OSP w podregionie siedleckim 2022 „PO-MOC”
Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *