fundacjapozytyw

Projekt pt. „DDA-Dorosły, Dojrzały, Akceptujący”

jest pilotażowym działaniem wspierającym w obszarze edukacji i profilaktyki dotyczącym Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) i Spektrum Zaburzeń Alkoholowych (FASD) a także programów adresowanych do dorosłych dzieci alkoholików (DDA)na terenie wschodniego Mazowsza, w powiatach wysuniętych najdalej na wschód-powiaty wiejskie -łosicki, siedlecki i sokołowski, gdzie oferta informacyjno-konsultacyjna i terapeutyczna jest znikoma. Nawet Poradnie Leczenia Uzależnień realizują w bardzo niewielkim zakresie. W Powiecie Łosickim, oprócz naszej Fundacji POZYTYW nikt nie udziela informacji i wsparcia w tym zakresie.

Temat dotyczący FAS i FASD jest tematem bardzo mało znanym zarówno w instytucjach pomocy społecznej, opieki zdrowotnej jak i w szkolnictwie. Również problematyka osób DDA nie jest brana pod uwagę w lokalnej debacie publicznej oraz w polityce społecznej podregionu. Chcemy uwrażliwić, pokazać rozmiar zagrożeń z jakimi borykają się DDA. Większość osób zgłaszających się do nas po wsparcie w zakresie przemocy w rodzinie, uzależnieniami, mówi otwarcie o tym, jak wychowywali się w rodzinach, w których dominowały problemy związane z uzależnieniem od alkoholu co najmniej jednego rodzica, co wpłynęło negatywnie na ich dorosłe życie.

Projekt ukierunkowany jest w zakresie informacyjno-edukacyjnym i terapeutycznym. Oprócz opracowywania i rozpowszechniania informacji o tej tematyce, reklamujemy funkcjonowanie Punktu Konsultacyjnego, zapewniając, że również po zakończonym projekcie udzielać będziemy wsparcia. Zaoferujemy dyżur terapeuty uzależnień przez okres 6 miesięcy, również w okresie wakacyjnym.

W dniach 09-10.09.2022 r. zorganizujemy wyjazd integracyjno-terapeutyczny, podczas którego oprócz zajęć grupowych mających charakter grupy psychoedukacyjnej i terapeutycznej zaproponujemy ćwiczenia podnoszące umiejętności bycia asertywnym, rozpoznawania i nazywania emocji i potrzeb, metody pracy z ciałem, techniki wyciszające, relaksacyjne, wpływania na swój dobrostan.

Projekt jest realizowany w okresie od 24.05.2022 r. do 30.11.2022 r.

W diagnozach, z ostatnich lat, Polskiej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dowiadujemy się, że DDA mają problemy z wyrażaniem emocji i samooceną. Brakuje im poczucia bezpieczeństwa, podcinają sobie skrzydła, żyją w stałym poczuciu napięcia i zagrożenia, nie ufają innym ludziom. Szacuje się, że w Polsce ich liczba sięga pięciu milionów. Szkody występujące u członków rodzin z problemem alkoholowym w Polsce u około 3–4 mln osób (dorosłych i dzieci) i obejmują przede wszystkim schorzenia psychosomatyczne i zaburzenia emocjonalne spowodowane chronicznym stresem i przemocą oraz demoralizacją, ubóstwo i obniżenie szans osiągnięcia kariery zawodowej. Programy pomocy rodzinom prowadzone w placówkach odwykowych obejmują tylko około 30 tys. współuzależnionych osób dorosłych oraz DDA (głównie kobiet). Ponad 77 tys. dzieci alkoholików otrzymuje pomoc w placówkach socjoterapeutycznych. Potrzeby w tym zakresie są co najmniej 10–krotnie większe. Dorośli członkowie rodzin alkoholowych, gdzie nadużywanie alkoholu zaburza życie rodzinne stanowią w Polsce populację liczącą 1,5-2 mln osób. Szacuje się, że dzieci i młodzież żyjące w rodzinach alkoholowych to w Polsce populacja licząca 1,5-2 mln osób. W zakresie sytuacji ekonomiczno-społecznej dzieci w rodzinach alkoholowych często doświadczają nie tylko ubóstwa, ale również istotnych zaburzeń emocjonalnych i zakłóceń rozwoju psychofizycznego. Przyczynia się to do powstawania problemów w nauce, w części przypadków do obniżenia poziomu wykształcenia, z czego wynikają potem ograniczone zdolności do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.

tel. 693 570 205,

ul. 11 Listopada 1,

08-200 Łosice

„DDA-Dorosły, Dojrzały, Akceptujący”

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *