FUNDACJAPOZYTYW

PRZEMOC- GDZIE SZUKAĆ POMOCY

Gdzie szukać pomoc w przypadku doznawania przemocy w rodzinie:

 1. Fakt doznawania przemocy w rodzinie można zgłosić poprzez założenie Niebieskiej
  Karty.
  Niebieską Kartę może założyć: pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej,
  Policjant (np. dzielnicowy), pracownik oświaty (np. nauczyciel, dyrektor szkoły, pedagog
  szkolny) i ochrony zdrowia (np. lekarz, pielęgniarka) oraz przedstawiciel Komisji
  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
  Po założeniu Niebieskiej Karty, trafia ona do przewodniczącego Zespołu
  Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Taki Zespół funkcjonuje
  w każdej gminie, w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej; przewodniczący powołuje
  grupę roboczą, która udzieli Tobie pomocy w rozwiązywaniu problemów, będzie
  monitorowała sytuację w twojej rodzinie, np. poprzez wizyty w domu oraz dokumentowała
  wszelkie podejmowane działania.
 2. Jeśli przemoc powtarza się i trwa pewien czas można złożyć zawiadomienie o
  przestępstwie o tzw. znęcanie się – na Policji lub w Prokuraturze Rejonowej.
 3. Jeśli nie chcesz korzystać z pomoc w/w instytucji możesz:
 • zadzwonić do tzw. Niebieskiej Linii-800 120 002; całodobowo i bezpłatnie; przy telefonie
  dyżurują specjaliści, którzy na co dzień pracują z osobami doznającymi przemocy, potrafią
  rozpoznać problem oraz poinstruować o formach pomocy w twoim przypadku;
 • nawiązać kontakt z organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, fundacje, np.
  Fundacja Pozytyw) działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 • zgłosić się po pomoc do ośrodka dla osób pokrzywdzonych przestępstwem: ośrodki takie
  prowadzone są przez organizacje pozarządowe; pomoc udzielana jest bezpłatnie,
  jednakże warunkiem skorzystania jest udokumentowanie faktu bycia poszkodowanym
  przestępstwem np. przemocą w rodzinie;
  -skorzystać z pomocy psychologa.
  Gdzie szukać pomocy w przypadku nadużywania alkoholu przez członka rodziny

 1. Informacje o możliwych formach pomocy dla rodzin z problemem alkoholowym można
  uzyskać:
 • w Ośrodku Pomocy Społecznej (pracownicy socjalni)
 • w organizacjach pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania uzależnieniu od
  alkoholu
 • w Punktach Informacyjno-Konsultacyjnych działających w niektórych gminach
 1. W każdej gminie funkcjonuje Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  Komisja udziela specjalistycznego poradnictwa m. in. na temat uzależnienia, metod oraz
  miejsc leczenia odwykowego. Poza tym, Komisja jest organem, który prowadzi
  postępowanie w kierunku sądowego zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do
  podjęcia leczenia odwykowego. Aby rozpocząć taką procedurę należy złożyć wniosek do

Komisji. Zazwyczaj, w pierwszej kolejności, Komisja motywuje osobę nadużywającą
alkoholu do podjęcia dobrowolnego leczenia. W sytuacji odmowy, Komisja kieruje taką
osobę na badanie lekarskie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu do biegłych
sądowych, a następnie składa wniosek do Sądu Rejonowego o zobowiązanie do leczenia
odwykowego.

 1. W każdym mieście powiatowym są Poradnie Terapii Uzależnień od Alkoholu
  i Współuzależnienia; poradnie zazwyczaj funkcjonują przy Poradniach Zdrowia
  Psychicznego; Poradnie, w ramach ubezpieczenia zdrowotnego udzielają specjalistycznej
  pomocy, w formie konsultacji i terapii (indywidualnej i grupowej) dla osób nadużywających
  alkoholu oraz członków ich rodzin, np. współmałżonków, dorosłych dzieci, rodziców.
  Potrzebujesz więcej informacji?
  Potrzebujesz pomocy?

Zadzwoń!
Tel. 693-570-205
Fundacja POZYTYW
www.fundacjapozytyw.pl
08-200 Łosice, ul. 11 listopada 1

Tytuł zadania: „Godność i Wolność”

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego

O autorze

Fundacja Pozytyw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *