Ustawienia

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Elżbieta Roszczak, zwana dalej Fundatorką, ustanowiła aktem notarialnym, spisanym w dniu  18.02.2015 roku w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach, przy ul. Biskupa Ignacego Świrskiego 24  Fundację, pod  nazwą Fundacja POZYTYW, zwaną dalej Fundacją.
 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991r.,Nr 4, poz. 203 z póź. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. odziałalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. oraz na  podstawie niniejszego Statutu.

§ 3

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych

§ 4

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łosice.
 2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie oraz inne jednostki organizacyjne, zaś działając za granicą Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwa.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 5

Ministrem sprawującym nadzór nad organizacją jest minister właściwy do spraw  zabezpieczenia społecznego.

§ 6

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i innymi formami wyróżnień osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji oraz w realizacji celów obranych przez Fundację.

§ 8

 1. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.
 2. Fundacja może zawierać porozumienia o współpracy z innymi organizacjami o podobnym profilu działalności.
 3. Fundacja może połączyć się z inną Fundacją decyzją Fundatorki lub bezwzględną większością Zarządu przy obecności co najmniej połowy jego członków.

Rozdział II. Cele i zasady działania  Fundacji

§ 9

 1. Celem działania Fundacji jest  wspieranie osób w harmonijnym rozwoju osobistym i zawodowym, aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz profilaktyka i przeciwdziałanie bezrobociu,  wypaleniu zawodowemu,  ubóstwu, przemocy, uzależnieniom oraz innym patologiom społecznym.
 2. Fundacja realizuje powyższe cele, w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  • tworzenia partnerstw i współpracy z organizacjami, pracodawcami  i instytucjami rynku pracy i pomocy społecznej oraz innymi podmiotami  na rzecz podejmowania działań dotyczących promocji zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, przeciwdziałania bezrobociu  i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób metodami innowacyjnymi
  • integrowanie społeczności lokalnej i promowanie aktywności i zaangażowania społecznego oraz obywatelskiej postawy poprzez organizację spotkań, szkoleń, warsztatów,wyjazdów integracyjnych
  • kształcenie i doskonalenie zawodowe
  • prowadzenie badań i analiz, spotkań mających na celu diagnozę i wypracowanie rozwiązań przyczyniających się do wyższej jakości życia i zrównoważonego rozwoju
  • działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia, zwłaszcza psychicznego poprzez rozpowszechnianie zdrowego stylu życia
  • świadczenie bezpośredniej pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w zakresie rehabilitacyjnym, zawodowym, organizacyjnym, psychologicznym, terapeutycznym  i prawnym
  • działalności wspomagającej rozwój innowacyjności i ekologii
  • działania na rzecz rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania
  • promocję i organizację wolontariatu
  • działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32 USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Fundacja realizuje swoje cele w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:
  • organizowanie szkoleń i kursów, warsztatów oraz konferencji, festynów i wystaw w zakresie realizacji celów statutowych
  • prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych
 4. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego są przeznaczane wyłącznie na działalność pożytku publicznego.
 5. Dla osiągnięcia celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej  programem.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 10

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł ( jednego tysiąca złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§ 11

 1. Przychody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. darowizn, spadków, zapisów,
  2. dotacji i subwencji od osób prawnych,
  3. zbiórek publicznych,
  4. majątku fundacji,
  5. odsetek i lokat bankowych,
  6. dochodów z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
 2. Całość dochodów uzyskiwanych  przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV Władze Fundacji

§ 12

Władzą Fundacji jest Zarząd.

§ 13

 1. Zarząd składa się z trzech osób, w tym Prezesa.
 2. Skład Zarządu Fundacji powołuje Fundatorka.
 3. (uchylony)
 4. Prezesa Zarządu i Wiceprezesa wybiera spośród swojego składu Zarząd.
 5. (uchylony)
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  1. złożenie pisemnej rezygnacji do Zarządu
  2. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. śmierci członka Zarządu
  4. odwołania przez Fundatorkę.
 7. Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 8. Zarząd podejmuje wszelkie niezbędne działania
 9. Uchwały i decyzje Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków.
 10. Prezes Zarządu zwołuje posiedzenie zarządu z własnej inicjatywy lub na żądanie któregoś z członków Zarządu
 11. Zarząd może podejmować uchwały, jeżeli w posiedzeniu bierze udział co najmniej dwóch jego członków.
 12. Funkcję członka Zarządu można pełnić wielokrotnie.

§ 14

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. Zarząd tworzy plany działalności Fundacji
 2. Zarząd Fundacji kieruje jej bieżącą działalnością, sprawuje nadzór nad majątkiem i reprezentuje Fundację na zewnątrz.
 3. Zarząd realizuje cele statutowe Fundacji
 4. Zarząd opracowuje i zatwierdza regulaminy przyznawania dotacji, stypendiów i nagród w ramach programów realizowanych przez Fundację
 5. Przyjmowanie dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów
 6. Dokonuje zmian statutu, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji
 7. Do kompetencji Zarządu należy także zatrudnianie pracowników, ustalanie ich wynagrodzeń i zwalnianie.
 8. Zarząd sporządza roczne sprawozdania merytoryczne z działalności Fundacji,
 9. Zarząd sporządza i ogłasza roczne sprawozdania finansowe zgodnie ze stosownymi przepisami o rachunkowości.

Rozdział V Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§ 15

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

§ 16

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przy obecności przynajmniej połowy swoich członków.
 2. W razie równości głosów, decydujący jest głos Prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności uprawniony członek Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Zarząd podejmuje uchwały na posiedzeniach. Zarząd może również podejmować uchwały w trybie pisemnym, w tym w formie elektronicznej, lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17

 1. Członkowie Zarządu mogą być z tytułu pełnienia obowiązków wynagradzani. Wysokość wynagrodzenia z tego tytułu i sposób zatrudniania członków Zarządu ustala Zarząd.
 2. (uchylony)

§ 18

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

§ 19

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd po akceptacji  Fundatorki

§ 20

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa polskiego.
 2. Fundacja składa corocznie Ministrowi nadzorującemu Fundację zatwierdzone przez Zarząd Fundacji sprawozdanie ze swojej działalności za ubiegły rok kalendarzowy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Statucie stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy o fundacjach.

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję w przedmiocie likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Fundatorkę.

§ 22

Majątek powstały po likwidacji Fundacji przekazuje się, z zastrzeżeniem treści przepisu art.5 ust. 4 ustawy o fundacjach, instytucjom, których działalność odpowiada celom Fundacji, wskazanym w tym celu przez Fundatorkę.

Zmian w Statucie dokonano 21.03.2015r. 

Fundatorka: